ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศว่า ฤดูฝนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ซึ่งปัจจุบันได้เกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ ประชาชนเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย และยังมีแนวโน้วมเกิดฝนตกหนักในอีกหลายพื้นที่
เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไข ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ให้เป็นไปโดยรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 
ติดต่อสอบถาม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โทร 0 4461 1111 สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง