สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 501 , 502 , 503 โทรสาร 044611396