โล่ประกาศเกียรติคุณสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

โล่เกียรติคุณ สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม