คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment : ITA) ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศต้องดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยการประเมินผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสนในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment System) หรือที่เรียกว่า ระบบ ITAS เพื่อให้การประเมินมีความเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice29102561.pdf)คำสั่งที่ 3039/2561 ลว. 29 ต.ค. 612198 kB578