โล่เกียรติคุณ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) เฉลิมพระเกียรติ 89 พรรษา 89 ชุมชน ปี 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม