รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์” พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Green & Clean City) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม