เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรทุกฝ่ายของเทศบาลตระหนักถึงความสำคัญและประโยชชน์ของคุณธรรม จริยธรรม ที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมที่ดี และประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ราชการจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

การบรรยายจากวิทยากร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
ดร.สถาพร  วิชัยรัมย์ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
หัวข้อการบรยาย
- พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคประเทศไทย 4.0 นายพิริยะ พลวัน ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
หัวข้อการบรรยาย
- ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารงานจัดการภาครัฐ 4.0 จากผลการรายงานซึ่งได้รับการตอบรับจากบุคลากรในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 71 คน ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้อยู่ในระดับดีมาก