ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

(1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

(2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

(3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย

(4) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวก ในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

(5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

(7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร

(8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย