นายสุระศักดิ์ คราวจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

นางสุดารัตน์ บุญญา
หน.ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
(ช่วยราชการ)

 

นางสาวกนกรัตน์ ชลกลาง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นายบุญธรรม จอมกระโทก
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางทักศิณา สืบนาค
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางรุ่งฤดี ระตาภรณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

 

 

นางสาวทิพย์สุดา ทองสิริอนันต์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายรังษี ปุยะติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

บริการประชาชน