ประมวลภาพโครงการพัฒนาตามนโยบาย รายยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลเมองบุรีรัมย์ ประกอบด้วย