ตามพระราชบัญญํติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ 134 ตอนที่ 10 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

เพื่อให้การปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งบุคลากรทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฯ