กองวิชาการและแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมประยุกต์และอินเตอร์เน็ต เรื่อง “ดิจิทัลเทคโนโลยี และการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึงการปรับตัวในยุคของดิจิทัลเทคโนโลยี 2018 และรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ (Social Media) สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกท่าน เข้าร่วมอบรมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

08.00 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม
08.45 น. - 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม  โดยนายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ หรือผู้แทน
09.00 น. - 10.30 น. การอบรม เรื่อง ดิจิทัลเทคโนโลยีและการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย” 
10.30 น. - 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.40 น. - 11.45 น. การอบรม เรื่อง ดิจิทัลเทคโนโลยีและการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย” 
11.45 น. - 12.00 น. กิจกรรมทดสอบความรู้ความเข้าใจ “ดิจิทัลเทคโนโลยี และการใช้งานสื่อออนไลน์ให้ปลอดภัย” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12.00 น. ปิดการอบรม

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (digitaltechnology.pdf)ไฟล์ประกอบการบรรยาย (Powerpoint)12108 kB17
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ