วันนี้ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สรุปย่อย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและประกอบการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ