ด้วยวันที่ 24 เมษายน ของทุกปี เป็น "วันเทศบาล"   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
เวลา 07.45 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงา ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกคนพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง ลานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.00 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ 
เวลา 08.09 น. พิธีจุดธุปเทียน บูชา ถวายมาลัยดอกไม้ ผูกผ้าเจ็ดสี ศาลพระภูมิด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
เวลา 08.45 น. พร้อมกันที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาล
เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างดีเด่น ประจำปี 2561
เวลา 11.00 น. พิธีทำบุญเลี้ยงพระ (เพล) พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา 13.00 น. ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์อาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และวิริยะอุตสาหกะ สมควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี จึงขอประกาศเกียรติคุณพนักงานและลูกจ้างดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 กลุ่มสายผู้บริหาร  / กลุ่มสายผู้ปฏิบัติ / กลุ่มลูกจ้างประจำ / กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ และกลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 954 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2550 และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสามปี (พ.ศ. 2562-2564)

อ่านต่อ

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ปีพ.ศ. 2560

อ่านต่อ

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

ประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2559

อ่านต่อ

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

เพลินบุ๊ค คู่มือกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559

อ่านต่อ

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ฉบับปรับปรุงตามระบบแท่ง ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อ่านต่อ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2558

อ่านต่อ

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

ผลงานในรอบ 2 ปี ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557

อ่านต่อ

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน

อ่านต่อ

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

อ่านต่อ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

อ่านต่อ