เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการพัมนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้จัดประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ ห้องประชุมชั้น 2 และได้มีการพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิน (พ.ศ. 2561-2565) ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายยุทธชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมประชาคมพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาศักยภาพ ข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมประชาคมเมือง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดตามภาพกิจกรรม ข้อมูลข่าวสารได้ที่เพจ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

บริการประชาชน