ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ในตำแหน่งสายงาน ประเภทอำนวยการท้องถิ่น จำนวน 14 ตำแหน่ง ตำแหน่ง 14 อัตรา ดังนี้

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
5. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
6. หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
7. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
8. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
9. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
10. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
11. หัวหน้าฝ่ายนิติการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
12. หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
13. หัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา
14. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  จำนวน 1 อัตรา

บริการประชาชน