ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โดยจะดำเนินการจัดซื้อรถกระบะบรรทุก แบบ 2 ประตู   สำหรับใช้ในกิจการของกองช่าง

ราคากลางตั้งไว้    523,000  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  เพื่อนำมาใช้ในกิจการของกองช่าง     เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  แนบท้ายประกาศสอบราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้
1.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559   ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และในวันที่   29    เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2559  ถึงวันที่  8  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   
และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   9  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2559    ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)     ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่   28  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.  2559    ถึงวันที่  8   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460  2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ  ณ    วันที่   28   เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ.   2559

ดาวน์โหลด
- ประกาศสอบราคา