ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  โดยจะดำเนินการจัดซื้อชุดรับสัญญาณชนิดไร้สาย  จำนวน  22  ชุด  สำหรับใช้ในกิจการของกองวิชาการและแผนงาน  

ราคากลางตั้งไว้  1,254,000  บาท  (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เพื่อนำมาใช้ในกิจการของกองวิชาการและแผนงาน    เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  แนบท้ายประกาศสอบราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  28  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2559   ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และในวันที่   29   เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2559  ถึงวันที่  8  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2559   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์   

และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   9  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2559    ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  1,500  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่   28  เดือน   กรกฎาคม พ.ศ.  2559    ถึงวันที่  8   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.  2559   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460  2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด
- ประกาศสอบราคา