ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" จำนวน 159 รายการ
ราคากลาง 1,409,011.56 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร" ถนนอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหวา่งวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044614536 ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (ประกาศสอบราคา)ประกาศสอบราคา11346 kB453