ด้วยมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) โดยเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นหยุดราชการ กำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

เอกสาร/ไฟล์แนบ
URLFile sizeDownloads
Access this URL (หนังสือ มท 0201.2/ว2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560)หนังสือ มท 0201.2/ว2567 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560436 kB164