ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เปลี่ยนขยะเป็นทอง แปลงทองเป็นกองบุญ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางที่บ้าน อาคารหรือสถานประกอบการต่าง ๆ

โดยสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร ซึ่งจัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ทัวร์ขยะและกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ โดมสวนรมย์บุรี 200 ปี

จึงขอเชิญผู้สนใจร่วมบริจาคขยะรีไซเคิลอาทิ ขวดพลาสติก แก้ว เหล็ก กระดาษ ถุงพลาสติก เป็นต้น ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม