วันที่ 28  สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  นำคณะผู้บริหาร  ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงาน

ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส พร้อมร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  โดยนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  กล่าวว่า เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล เพื่อบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐและของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส  ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความร่มรื่น  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข” ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ และพร้อมอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม