เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ในวันที่ 25 เมษายน 2561 
ณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
มีการให้บริการ 
- การขึ้นทะเบียน สุนัข/แมว
- การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
- การรณรงค์ทำหมัน สุนัข/แมว
- การให้คำปรึกษาสัตว์เลี้ยงที่มีปัญหา

บริการประชาชน