ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะดำเนินการถอนเงินประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ที่สัญญาเช่าได้สิ้นสุดระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545  จึงขอแจ้งให้ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ทุกท่านมาตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 1 และดำเนินการยื่นถอนเงินประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2561

เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. ใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา จำนวน 1 ชุด

บริการประชาชน