ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ และชมรม ร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์ ได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมถนนอาหารปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เนื่องในสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ครั้งที่ 16” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2561  ณ บริเวณ ถนนพิทักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เดิม)

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องใน โอกาสเฉลิมชนมพรรษาครบ 86 พรรษา เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเลือกบริโภคอาหารที่ได้ มาตรฐาน “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” ของกรมอนามัย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ขององค์กร ภาคประชาชนและหน่วยงานเอกชนในการพัฒนาอาหารปลอดภัย โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การ จำหน่ายอาหารจากชมรมร้านอาหารจังหวัดบุรีรัมย์ การมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี , การมอบป้ายอาหารสะอาด รสชาติอร่อย , การมอบป้ายร้านอาหารปลอดโฟม , การแข่งขันกินผัก , การแข่งขันกินลูกชิ้น , กิจกรรมประกวดเมนูพื้นบ้านเลิศรสจากขนมจีน , การมอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำชุมชน ทั้ง ๑๘ ชุมชน การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง การจัดกิจกรรมด้านอาหารปลอดภัย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีร่วมสมัยตลอดการจัดงาน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เปิดงาน โดยกำหนดเปิดงานในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

 

การแข่งขันกินลูกชิ้น (กำหนดแข่งขันวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)
- คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 20 ปี
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 9 ส.ค. 61 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
- หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
รางวัลการแข่งขัน
- ประเภทประชาชนหญิง (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
รางวัลที่ 1 เงินสด 1000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 800 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท
- ประเภทประชาชนชาย (อายุ 20 ปี ขึ้นไป)
รางวัลที่ 1 เงินสด 1000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 800 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท

การแข่งขันกินผัก (กำหนดแข่งขันวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป)
- คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุ 10-12 ปี
- รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 9 ส.ค. 61 ในวันและเวลาราชการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
- หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
รางวัลการแข่งขัน
- ประเภทเยาวชนหญิง (อายุ 10-12 ปี)
รางวัลที่ 1 เงินสด 1000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 800 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท
- ประเภทเยาวชนชาย (อายุ 10-12 ปี)
รางวัลที่ 1 เงินสด 1000 บาท
รางวัลที่ 2 เงินสด 800 บาท
รางวัลที่ 3 เงินสด 500 บาท

เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์.pdf)ข่าวประชาสัมพันธ์และกำหนดการจัดงาน188 kB127

บริการประชาชน