ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ บร 0 0023.4/18084 ลงวันที่ 21 กันยายน 2561

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

บริการประชาชน