เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอให้ผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์ หรือครอบครองทรัพย์สิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ที่ดิน ที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562 ดังนี้

  • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 แสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
  • ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน 2562 (หากยื่นชำระภาษีเป็นปีแรกหรือมีการเปลี่ยนแปลงในที่ดิน ต้องนำสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลังและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดินมาแสดง)
  • ภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1 แสดงรายการเพื่อชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม 2562

ติดต่อขอยื่นแบบและชำระภาษี ได้ที่ : ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์ 044602345 ต่อ 204  โทรสาร 044611396


บริการประชาชน