ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้อนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก้ไขครั้งที่ 2/2562 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบฯ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เห็นควรประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แก้ไขครั้งที่ 2/2562

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562


บริการประชาชน