ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 26 (2) จึงประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน (เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562