ด้วยคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ครบวาระดำรงตำแหน่งแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมประชาชนในชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนของตน ตลอดจนเป็นการประสานส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

วันเวลาและสถานที่จัดประชุมประชาคม

ที่ทำการชุมชน​

ลำดับ ชื่อชุมชน วันที่ประชุม เวลา สถานที่
1 สะพานยาว 4 มีนาคม 2563 16.30-20.30 บ้านประธานชุมชน
2 หลักเมือง 4 มีนาคม 2563 16.30-20.30 ที่ทำการชุมชน 
3 ตลาด บ.ข.ส. 5 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน (บ้านนางสุมัทนา เบญจรุราวงศ์)
4 หลังศาล 5 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน
5 บุลำดวนเหนือ 6 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน 
6 หน้าสถานีรถไฟ 9 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน
7 ชุมเห็ด 9 มีนาคม 2563 16.30-20.30  หน้าที่ทำการชุมชน
8 ราชภัฏ 11 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน
9 ต้นสัก 10 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ร้านก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ดังๆ
10 หนองปรือ 11 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน
11 โคกกลาง 11 มีนาคม 2563 16.30-20.30  หน้าบ้านสท.ทรงกลด
12 หลังสถานีรถไฟ 12 มีนาคม 2563 16.30-20.30  โรงเรียนฮั่วเคี้ยวบุรีรัมย์
13 ฝั่งละลม 12 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน 
14 ตลาดสด 13 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ตลาดสดเทศบาล
15 ประปาเก่า 13 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ศูนย์ศสมช.ชุมชนประปาเก่า
16 เทศบาล 16 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ถนนหลังสถานีตำรวจ (หน้าบ้านแม่สท.ธนนท์ กีรติตระกูล
17 วัดอิสาณ 16 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ที่ทำการชุมชน
18 บุลำดวนใต้ 17 มีนาคม 2563 16.30-20.30  ศูนย์ ศสมช.ชุมชน

 

วิธีการคัดเลือกกรรมการชุมชน
- ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุมชน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมและมีผู้ร้บรอง 2 คน จนครบจำนวนกรรมการชุมชน 9 คน เมื่อที่ประชุมส่วนใหญ่มีติเลือกผู้ใดเป็นกรรมการชุมชนแล้ว ให้ถือผู้นั้นเป็นผู้ใด้รับเลือก และให้เทศบาลประกาศแต่งตั้ง
กรณีหากการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการชุมชนมากกว่าจำนวน 9 คน ให้ที่ประชุมเวที
ประชาคมใช้วิธีกาบัตรลงคะแนนคัดเลือกกรรมการชุมน ผู้ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับจำนวน 9 คน ถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการชุมชน หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากันจับฉลากให้ได้จนครบจำนวนคณะกรรมการชุมชน 9 คน