รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์