ตามที่สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตันไป มีกำหนด ๓๐ วัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๙๙๖ แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปื พ.ศ. ๒๕๖๒ มีกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นตันไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒