รางวัลชุมชนปลอดภัยตามโครงการประกวด ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ประจำปี 2557

Gallery_detail
Youtube

รางวัลชุมชนปลอดภัยตามโครงการประกวด ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)ประจำปี 2557 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม