ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2559

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศ  ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2559

ประกาศ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์