แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประการศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กรกฎาคม พ.ศ 2559 โดยกำหนดขายเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอแก้ไขเป็น ให้ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์