ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ตามประกาศสอบราคาที่ 10/2559 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559

จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559

รายละเอียเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์