คณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ มีมติเห็นชอบให้เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับดีมาก (เงิน) 

ผลการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว