ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

Arrow up
Arrow down
Black Ribbon

 

 
 

นายสุระศักดิ์ คราวจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป)

 
 

 

 
 

นายสมเกียรติ จรัลรัมย์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
รก.หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

งานทะเบียนราษฎร

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

 

 

นายสมเกียรติ  จรัลรัมย์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
หัวหน้างานทะเบียนราษฎร

 

นายสุทธิภูิมิ สุมหิรัญ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

 

นางวณิชชา ปุยะติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสายฝน  ศิริอินทร์
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

   

นางเอมอร ไชยสุวรรณ
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน 

   นางสาวศุภรดา ถิรคุณชวิน
ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน

 

   

นางเอมอร ไชยสุวรรณ
ลูกจ้างประจำ 

   นางสาวสุนิสา  ช่างบุ
ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน

 

   
นางนงลักษณ์ มนตรีคลัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
   
     
 นางอรวรรณ จตุวงศ์
ช่วยงานทะเบียนราษฎร