ตามที่คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพย์กรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้ตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ได้สรุปผลการตรวจประเมินและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจประเมิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม