ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00  น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 

อ่านรายละเอียดหนังสือ