ผ่านเกณฑ์การประเมิน "ท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" ประจำปี 2555 จากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม