ผลงานดีเด่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ. 2555 จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข