องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555  จากกระทรวงวัฒนธรรม