เงื่อนไขการใช้งาน

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จัดให้มีเว็บไซต์นี้ขึ้นเป็นบริการสาธารณะเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารและเพื่อการศึกษาเท่านั้น ท่านสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ได้ โดยปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในที่นี้ รวมทั้งข้อจำกัดเฉพาะเจาะจงอย่างอื่นที่อาจกำหนดไว้สำหรับเนื้อหาบางประเภท ตามที่ระบุในหน้าที่แสดงเนื้อหานั้น

ข้อสงวนและข้อจำกัดความรับผิด

เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้รับการรวบรวมโดยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้งในการเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและ เงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลาขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน

โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย และมิใช่การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน การทำธุรกิจ หรือการค้าใดๆ ท่านจึงต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยด้วยตนเองหากมีการกระทำหรือตัดสินใจใด ๆ โดยอาศัยเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ จะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึง การที่เนื้อหานั้นไม่ถูกต้อง ผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นไปตามเวลาไม่สมบูรณ์ ถูกลบ ถูกแก้ไข มีข้อบกพร่อง ไม่สามารถแสดงผล มีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือความขัดข้องของระบบสื่อสาร


สิทธิในการเข้าถึง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไขเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ในเวลา ๆ นอกจากนี้ เทศบาลฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของบุคคลใด หรือจากเลขที่อยู่อินเทอร์เน็ตใด โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

การเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใด ๆ กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น และเทศบาลฯ ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ  044602345 (ระบบ Call Center)
โทรสาร 044611396

กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน   กอง/ห้อง โทรศัพท์/เบอร์ต่อภายใน
นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์
นายกเทศมนตรี
901   นายคมกริช  สายชมภู
ปลัดเทศบาล
911
นายยุทธชัย  พงศ์พณิช
รองนายกเทศมนตรี
902   -
รองปลัดเทศบาล
912
นายเติมเขต  กีรติมาศ
รองนายกเทศมนตรี
903   นายปรีชา พิพัฒน์ภานุกูล
รองปลัดเทศบาล
913

นางสาวปาณิสรา เรืองสุขศรีวงศ์
รองนายกเทศมนตรี

904  

กิจการสภาเทศบาล
เลขานุการนายกเทศมนตรี

900
905
สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 3) 044611396   กองคลัง (ชั้น 1) 044612643

งานธุรการ
งานการเจ้าหน้าที่
สารบรรณกลาง (รับส่งหนังสือ)
งานทะเบียนราษฎร
-แจ้งย้าย/ตาย/เกิด
-ถ่ายบัตรประชาชน
-ชำระค่าไฟฟ้า
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานเทศกิจ

101
102
100
104105
106

 

งานธุรการ
งานการเงินฯ
ชำระภาษี
จดทะเบียนพาณิชย์
งานพัสดุฯ
งานแผนที่ภาษีฯ

201
203
204
205
205
206

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 2) 044611496   กองช่าง (ชั้น 2) 044611476
ค่าขยะ/เก็บขนกิ่งไม้/ขยะ
จดทะเบียนร้านอาหาร/ ใบอนุญาต
ป้ายโฆษณาชั่วคราว
ค่าทำเนียมหอพัก/เสริมสวย
ตลาดไนท์/ค้าปลีก/ถนนคนเดินเซราะกราว
301-303   ขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน
ขอบ้านเลขที่
ขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะดับ
แจ้งถนนชำระ
ยืมเต้นท์/โต๊ะ/เก้าอี้
401-404
กองการศึกษา 044614616   กองวิชาการและแผนงาน 044612302
กิจกรรมเด็กและเยาวชน
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา
โรงเรียนเทศบาล 1 2 3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
501-504   แผนพัฒนา เทศบัญญัติ แผนสี่ปี
ขอข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
นิติการ/กฎหมาย
601-604
กองสวัสดิการสังคม 044613912   กองช่างสุขาภิบาล 044612051
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
ส่งเสริมอาชีพ
ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ/ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
701-702   ระบบระบายน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย
801-803
หน่วยตรวจสอบภายใน 044611396 ต่อ 120   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หนองปรือ) 044602398
โรงเรียนเทศบาล 1 044611516   โรงรับจำนำเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  044611362
โรงเรียนเทศบาล 2 044611536   สถานีขนส่งผู้โดยสาร 044612534
โรงเรียนเทศบาล 3 044614957   ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 044611496 ต่อ 302
      นวดแผนไทย 044611496 ต่อ 303

ตลาดไนท์บาซาร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๑.ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตลาด ตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ - ถนน จิระ
หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖
เลขที่ใบอนุญาต ไม่มี มี เลขที่ใบอนุญาต -
วันที่ออก - วันหมดอายุ - ออกโดย -
ประเภทตลาด ๑ พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๔.๙๙๒๙๒ E ๑๐๓.๑๐๘๐๔  ไปที่นี่คลิก 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ดูแล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่ง -
ที่อยู่ ๙ ถนน รมย์บุรี หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖
โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖

๒.รายละเอียดตลาด
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
ลักษณะตลาด เป็นตลาดที่ประกอบด้วยตลาดที่ต่อเนื่องกันบนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ จำนวน ๓ ตลาด ได้แก่
๑. ตลาดค้าส่ง พื้นที่ ๑,๔๒๑ ตร.ม. จำนวนแผงทั้งหมด ๕๔ แผง
จำนวนผู้ประกอบการค้า ๒๕ ราย ค่าเช่าแผง ๓๐๐ – ๕๐๐ บาท
๒. ตลาดค้าปลีก พื้นที่ ๔,๒๑๘ ตร.ม.
๓. ตลาดไนท์บาซาร์ พื้นที่ ๓,๕๐๐ ตร.ม.
เวลาเปิดทำการช่วงเวลา ๑๑.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.

๓.ความเป็นมา
ตลาดสดค้าส่ง-ค้าปลีกและตลาดไนท์บาซาร์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ แต่เดิมเป็นตลาดที่จัดตั้งขึ้น
บริเวณถนนพิทักษ์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (หลังเก่า) มีการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหาร เสื้อผ้า กิ๊ฟช็อปและสินค้าอื่นๆ โดยประกาศเป็นจุดผ่อนผัน ให้จำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๒.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ประกอบกับบริเวณถนนอิสาณข้างวัดกลางพระอารามหลวง ได้มีประชาชนไปตั้งวางจำหน่ายสินค้าตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. เป็นประจำทุกวัน ซึ่งการจำหน่ายสินค้าทั้ง ๒ จุด ทำให้เกิดปัญหาการกีดขวางการจราจรของประชาชน บ้านเมืองสกปรก ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ดังนั้น เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จึงได้ดำเนินการก่อสร้างตลาดแห่งใหม่ บนเนื้อที่ ๒๐ ไร่ เพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าทั้ง ๒ แห่ง และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งเทศบาลฯ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีฐานะยากจนและประสงค์จะขายสินค้าในตลาดแห่งใหม่มาลงทะเบียน เพื่อให้มีตลาดที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นตลาดสดน่าซื้อของจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเริ่มก่อสร้างในปี ๒๕๔๖ และเสร็จสมบูรณ์เปิดให้บริการในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗

 

ตลาดสด เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

๑. ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อตลาด ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เลขที่ - ถนน สุนทรเทพ
หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖ โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖
เลขที่ใบอนุญาต -
วันที่ออก - วันหมดอายุ - ออกโดย -
ประเภทตลาด ๑ พิกัดทางภูมิศาสตร์ N ๑๔.๙๙๒๙๒ E ๑๐๓.๑๐๘๐๔  ไปที่นี่คลิก 
ชื่อ-สกุล (ผู้รับใบอนุญาต/ดูแล) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ตำแหน่ง -
ที่อยู่ ๙ ถนน รมย์บุรี หมู่ที่ - ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ ๓๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔-๖๑๑๔๙๖
โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๓๙๖


๒. รายละเอียดตลาด
ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ และปรับปรุงโครงสร้างใหม่เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๒
ลักษณะโครงสร้าง เหล็ก หลังคาสูงโปร่ง มีระบบท่อระบายน้ำ ลักษณะตลาด เป็นตลาดที่ประกอบด้วยตลาดที่ต่อเนื่องกัน ๓ ตลาด ได้แก่
๑. ตลาดเทศบาล ๑ พื้นที่ ๒,๘๐๐ ตร.ม.
๒. ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดชัยพฤกษ์) พื้นที่ ๔๔๘ ตร.ม.
๓. ตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดเขียงหมูบน) พื้นที่ ๒๓๐ ตร.ม.

๓. ความเป็นมา
ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เป็นตลาดสดแห่งเดียวในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่มีการ
จำหน่ายอาหารสด อาหารแปรรูป อาหารแห้ง เสื้อผ้าและสินค้าอื่นๆ ครบวงจร จึงได้รับความนิยม จากประชาชนเป็นจำนวนมาก ตลาดสดเทศบาลประกอบด้วยตลาดที่อยู่ต่อเนื่องกัน ๓ ตลาด คือ ตลาดเทศบาล ๑ ตลาดเทศบาล ๒ (ตลาดชัยพฤกษ์) และตลาดเทศบาล ๓ (ตลาดเขียงหมูบน)
การจัดตั้งตลาดสดเทศบาลครั้งแรก ไม่มีหลักฐานการจัดตั้งเมื่อใด แต่มีการก่อสร้างโครงอาคารเป็นโครงอาคารไม้ ประมาณ ปี ๒๕๐๕ มีพื้นที่ ๑,๒๙๖ ตร.ม. มีเพิงต่อเติมจากตัวอาคารด้านตะวันตก ตะวันออกและด้านทิศใต้ เมื่อตลาดมีอายุการใช้งานยาวนานจึงมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่ถูกสุขลักษณะ ประกอบกับการเจริญเติบโตของเมืองทำให้คับแคบ จึงมีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ในปี ๒๕๔๒ งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเปลี่ยนโครงสร้างหลังคาให้สูงโปร่งขึ้น จัดทำท่อระบายน้ำ ทางเดินรื้อ เพิ่งที่ต่อเติมด้านตะวันตก ตะวันออกและด้านทิศใต้ แล้วจัดทำโครงหลังคาเป็นอาคารเดียวกัน จัดทำแท่นเขียงหมู เขียงเนื้อและผักสดใหม่ มีพื้นที่รวม ๒,๘๐๐ ตร.ม.

 

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/buriramcity

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม https://www.facebook.com/PHandEnviburiram/

เฟสบุ๊คเพจ (Facebook Page) : ภาษีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.facebook.com/tax044602345

 

ไลน์ออฟฟิตเชียล Line Official : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ @627werss

ไลน์ออฟฟิตเชียล Line Official : กองคลัง เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ @tax044602345

 

ยูทูปแชลแนล YouTube Channel  : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.youtube.com/channel/UCVDiPY8SyE34HqUDTbLbntA

 

กระดานข่าวถาม-ตอบ : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ https://www.buriramcity.go.th

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลฯ เท่าที่จำเป็น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ เช่น การลงทะเบียนสมัครใช้บริการบางประเภท การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลฯ ซึ่งจะมีการเก็บบันทึกการเข้าออกโดยอัตโนมัติ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) เว็บไซต์ที่เข้าออกก่อนและหลัง ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) เป็นต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์จะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่านในกรณีที่เทศบาลฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของเทศบาล หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ดีและให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้เก็บบันทึกไว้ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่

  • เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์
  • การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาด เช่น การเสนอขายทางโทรศัพท์ หรือการขายสินค้าทางไปรษณีย์ของสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มีการใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมในการป้องกันการเข้าถึง หรือการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการเข้ารหัสและความปลอดภัยทางกายภาพที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการ เข้าใช้งานระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต

บริการประชาชน