รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุนดีเด่น ประจำปี 2556

Gallery_detail
Youtube

รางวัลประกวดนวัตกรรมกองทุนดีเด่น “โครงการชุมชนบุลำดวนใต้ปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก” อันดับ 1 ประจำปี

2556 ระดับอำเภอ

e-Service