ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น

จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ให้ประชาชนทราบรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

บริการประชาชน