ประกาศ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง ระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จึงขอกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบตามประกาศแนบท้ายนี้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
- ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ