เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ตำแหน่ง 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- คนงาน

บริการประชาชน