เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2561

บริการประชาชน