เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอประกาศบัญชีรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561


บริการประชาชน